وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسسه هنرمندان پیشکسوت

اسامی هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه

از اساتید محترمی که نام آنها با علامت ستاره مشخص شده است تقاضا می شود از طریق تلفن در ساعات اداری و از طریق ارسال پیامک و ایمیل در تمام ساعات شبانه روز جهت تکمیل مدارک با موسسه هنرمندان پیشکسوت (آقای مسعود اسپیدکار) تماس حاصل نمایند.

  • تلفن های تماس : 88730295 - 021
  •                        88179615 - 021
  • پیام کوتاه : 300073222
  • پست الکترونیکی (ایمیل) : info@kesvat.ir
ردیفنامنام خانوادگیرشته هنریتوضیحات
1جمالاجلالینمایشی 
2هنگامهاخوانموسیقی 
3عباساخوینتجسمی 
4داریوشارجمندنمایشی 
5منوچهر خاناسپهبدیتجسمی 
6داریوشاسد زادهنمایشی 
7سوسناصلانیموسیقی 
8ارفعاطرائیموسیقی 
9کریماکبری مبارکهنمایشی 
10مجیدانتظامیموسیقی
11عزت الهانتظامینمایشی 
12جوادانصافینمایشی 
13گلابآدینهنمایشی 
14اسماعیلآذرفرهنگی 
15منوچهرآذرینمایشی 
16آیدینآغداشلوتجسمی*
17زنده یاد حسین(حمید)آقا ممتحنی(سبزواری)فرهنگی*
18سید ناصرآقایینمایشی 
19رضابابکنمایشی 
20افشینبختیارتجسمی 
21عنایت اللهبخشیسینما 
22محمودبصیرینمایشی 
23بهروزبقائینمایشی 
24رضابنفشه خواهنمایشی
25محمد علیبهمنیفرهنگی 
26محبوبهبیاتنمایشی 
27بهرامبیضائیسینما*
28محمود پاک نیتنمایشی 
29پرویزپرستویینمایشی*
30پرویزپورحسینینمایشی
31علیپویاننمایشی 
32امینتارخنمایشی
33شهینتحسینیسینما*
34ناصرتقواییسینما*
35فضل الهتوکلموسیقی 
36رویاتیموریاننمایشی*
37چنگیزجلیلوندسینما 
38عباسجوانمردنمایشی 
39جمشیدجهانزادهنمایشی 
40لوریسچیکناواریانموسیقی 
41جعفرحسنخانیموسیقی 
42ایرجرادنمایشی 
43خسروحکیم رابطنمایشی 
44کیخسروخروشتجسمی
45اسمعیلخلجنمایشی 
46علیرضاخمسهنمایشی 
47ایرجخواجه امیریموسیقی
48فخریخوروشنمایشی*
49گوهرخیر اندیشنمایشی 
50حسندادشکرنمایشی 
51کامبیزدرم بخشتجسمی 
52ایراندرودیتجسمی 
53احدده بزرگیفرهنگی
54حبیبدهقان نسبنمایشی
55حسیندهلویموسیقی 
56سعیدرادسینما*
57ایرجرامین فرنمایشی 
58مسعودرایگاننمایشی*
59مصطفیرحماندوستفرهنگی*
60زنده یاد داودرشیدینمایشی 
61عزت الهرمضانی فرنمایشی 
62ملکهرنجبرنمایشی 
63هماروستانمایشی*
64کامبیزروشن روانموسیقی*
65حسنریاحیموسیقی 
66شهلاریاحیسینما 
67علی اکبرزنجانپورنمایشی 
68فریدهسپاه منصورنمایشی 
69ملیحهسعیدیموسیقی 
70جهانبخشسلطانینمایشی 
71اسماعیلسلطانیاننمایشی 
72هرمزسیرتیسینما 
73پریزنگنهموسیقی 
74محمدرضاشجریانموسیقی 
75زنده یاد فرهنگشریفموسیقی 
76اسماعیلشنگلهسینما 
77فریدونشهبازیانموسیقی 
78عبد الوهاب شهیدیموسیقی 
79ولیشیراندامینمایشی 
80کامرانشیر دلسینما
81محمدشیرینمایشی 
82قبادشیواتجسمی 
83پریصابرینمایشی 
84قطب الدینصادقینمایشی 
85علی اکبرصادقی لواسانی نیاتجسمی 
86محمدصیاد صبورتجسمی 
87سیاوشطهمورثسینما 
88اکبرعالمیسینما 
89کامرانعدلتجسمی 
90حسینعرفانیسینما 
91محمودعزیزینمایشی 
92ژالهعلونمایشی
93سیمیندختغانمموسیقی 
94بهروزغریب پورنمایشی
95داودفتحعلی بیگینمایشی 
96فرهادفخر الدینیموسیقی
97مهدیفخیم زادهسینما 
98بهزادفراهانینمایشی 
99جلیلفرجادسینما 
100محمودفرشچیانتجسمی*
101بهمنفرمان آراسینما*
102شمسیفضل الهینمایشی 
103رضافیاضینمایشی 
104محمدفیلینمایشی 
105ثریاقاسمیسینما
106فرامرزقریبیانسینما*
107علیقویدلنمایشی*
108فرزانهکابلینمایشی 
109ید الهکابلیتجسمی*
110هوشنگکامکارموسیقی 
111بیژنکامکارموسیقی 
112پشنگکامکارموسیقی 
113امیر هوشنگکاووسیسینما*
114فردوسکاویانینمایشی 
115محمد علیکشاورزنمایشی 
116زنده یاد پرویزکلانتریتجسمی 
117رضاکیانیانسینما*
118داودکیانیاننمایشی 
119مسعودکیمیاییسینما*
120علی اکبرگلپایگانیموسیقی*
121هوشنگتوکلینمایشی 
122محمدگلریزموسیقی
123جوادلشگریموسیقی 
124غلامحسینلطفینمایشی 
125حمیدلولائیسینما
126عثمانمحمد پرستموسیقی 
127سیروسگرجستانیسینما
128نصر اللهمدقالچیسینما 
129هوشنگمرادی کرمانیفرهنگی*
130هادیمرزباننمایشی 
131جمشیدمشایخینمایشی 
132مجیدمظفریسینما 
133منوچهرمعتبرتجسمی 
134پروانهمعصومینمایشی 
135جلالمقامیسینما 
136زنده یاد سلیمموذن زاده اردبیلیموسیقی*
137سید محمدموسویموسیقی 
138سید علیموسوی گرمارودیفرهنگی
139عزت الهمهر آوراننمایشی 
140داریوشمهرجوییسینما
141مجیدمهرگانتجسمی 
142محمدامیرناجیسینما 
143شهرامناظریموسیقی
144حسنناهیدموسیقی 
145مریمنشیبینمایشی 
146علینصیریاننمایشی 
147سید محمودنوربخشسینما*
148پوراندرخشندهسینما*
149ریمانوزادموسیقی*
150جعفروالینمایشی 
151منوچهروالی زادهسینما 
152نصر الهوحدتسینما 
153جمشیدهاشم پورسینما 
154مهدیهاشمینمایشی 
155کاظمهژبر آزادنمایشی 
156اصغرهمتنمایشی 
157داودیاسریموسیقی 
158محمدیگانهموسیقی 
159منوچهرلشگریموسیقی 
160رضابرجیتجسمی 
161سعیدپورصمیمینمایشی*
162محمدرحیمیموسیقی 
163علی اکبرشکارچیموسیقی 
164صادقصندوقیتجسمی 
165هوشنگظریفموسیقی
166علیمعلمسینما
167غلامحسیننوریتجسمی 
168محمدعلیاسماعیلی متینموسیقی 
169غلامحسینامیر خانیتجسمی 
170زنده یاد فرج الهسلحشور سینما 
171احمدعزیزیفرهنگی*
172نور ادینزرین کلکسینما*
173رویاافشارسینما*
174پرویزبیگی حبیب آبادیفرهنگی 
175بهرامحصیریموسیقی 
176محمد ابراهیمحقیقیتجسمی 
177علی اشرفدرویشیانفرهنگی*
178حسینزمرشیدیسنتی 
179یوسفصدیقسینما 
180محمدسلحشورتجسمی 
181منوچهرعسگری نسبسینما*
182مهردادکاظمیموسیقی 
183منیژهمحامدینمایشی
184سید محسنوزیری مقدمتجسمی*
185ابوالقاسمخورشیدینمایشی 
186علیژکاننمایشی
187زنده یاد علی اصغرژولهسینما*
188محمدسریرموسیقی 
189اکبرآزادفرهنگی 
190سیروسشبدیزسینما*
191سعیدشمس انصاریتجسمی 
192شاهینفرهتموسیقی 
193مشفقکاشانیفرهنگی*
194قربانعلیاجلیتجسمی 
195محمداحدینمایشی
196احمدرضااحمدیفرهنگی 
197شیرمحمداسپندارموسیقی 
198هادیآرزمموسیقی 
199حبیب اللهآیت الهیتجسمی 
200سیمونآیوازیانموسیقی
201طاهابهبهانیتجسمی
202حسینتوصیفیانسینما*
203رضاجامیون بانگیزتجسمی 
204محمد ابراهیمجعفریتجسمی 
205محمد هادیجمالیتجسمی 
206ناصرچشم آذرموسیقی 
207جوادچکشیسنتی*
208اسحاقخانزادیسینما
209فاروقکیانینمایشی 
210محمدخرمشاهیفرهنگی*
211عباسخوشدل رادموسیقی
212داوددانشورنمایشی 
213نجفدریا بندرینمایشی*
214عبدالعلیدستغیبفرهنگی*
215مرتضی دلشبموسیقی 
216علیرضادوستانیسنتی*
217محمد ابراهیمرضائیسینما 
218محمدرضائی سفید آبینمایشی*
219قاسمرفعتیموسیقی 
220ملک تاج زرپور-*
221تورجشعبانخانیموسیقی 
222عباسشیرخدایینمایشی 
223کریمصالح عظیمیموسیقی*
224صدیفرامبدموسیقی*
225ایرجصغیرینمایشی 
226محمودطیاریفرهنگی 
227حسنعظیمینمایشی*
228فریدعمرانموسیقی*
229داودفیاضیموسیقی 
230میلادکیاییموسیقی 
231نظام الدینکیائیسینما 
232داودگنجه ایموسیقی 
233محمد علیلقاءموسیقی 
234فرشیدمثقالیتجسمی 
235هادیمنتظریموسیقی 
236زنده یاد احمدمحسن پور قادیکلائیموسیقی 
237مهدختمخبرفرهنگی 
238ملک محمد مسعودی بروجنیموسیقی 
239علیرضاکریمیسینما
240نقیمعصومیسینما 
241محمدمقدسیموسیقی 
242زنده یاد گرگینموسسیانموسیقی*
243محمودنادعلیفرهنگی 
244داودناصریموسیقی*
245یدالهوفادارینمایشی 
246منصوروفائیتجسمی 
247محمد مهدیروحانی مشهدیتجسمی 
248رضاصابرینمایشی 
249رضاصفائی پورسینما 
250مهربانوتوفیقموسیقی 
251سید علیمحمدصنعتیتجسمی 
252مرتضیکاشی تراش اصفهانیتجسمی 
253فرودگرگین پورموسیقی*
254عباسملکیتجسمی 
255جهانگیرنظام العلماتجسمی 
256بهرامابراهیمی یزدینمایشی*
257عباسبابویهیسینمایی 
258غلامعلیرومیتجسمی 
259عبداللهکوثریفرهنگی*
260سید یونسآبسالاننمایشی 
261محمد حسنابوطالب کرمانیتجسمی 
262معصومهاحمد زاده چلکلانی-*
263غلامحسینزمردیتجسمی 
264بهمنعبدیتجسمی 
265پرویزایزد پناهتجسمی 
266محمودفرهمند بافیموسیقی 
267مسعوداحمدیفرهنگی*
268سهرابسلیمیتجسمی 
269ذبیح الهاحمدیسنتی 
270محمدقاسماخویانتجسمی*
271پرویزاذکایی همدانیفرهنگی 
272حسنارژنگ نژادتجسمی 
273منوچهراسفندیاریفرهنگی*
274رحمتاسکندرینمایشی*
275محسنافتادهموسیقی 
276شعلهافخم ابراهیمی-*
277رحمتافشارموسیقی 
278قاسمقلی پورسینما 
279سید جواد آشفتهسنتی 
280محمد مهدیانوشفرتجسمی 
281غلامعلیایوبینمایشی*
282علیآقا شریف-*
283رضا نوربختیارتجسمی 
284محمدبهرامیتجسمی*
285ناصرانصاری-
286علیبیگلری پورموسیقی 
287حسینعلیپرستارنمایشی 
288منوچهرپناهی نژادموسیقی 
289عباسعلیپورصفاتجسمی*
290منصورتام سنتجسمی 
291عباستهرانی تاشموسیقی 
292محمد سعیدشریفیانموسیقی 
293حسینفخیمیتجسمی 
294ابراهیمنظری سنگرودیتجسمی 
295محمودحاج حکیمیفرهنگی 
296محمد حسنداور زنیتجسمی 
297علیراهجیریتجسمی
298بزرگمهررفیعاسینما 
299علی اصغرریسهنمایشی 
300علی اصغرزعیمینمایشی 
301بزرگمهرستاریموسیقی*
302محمدصادقسعیدفرهنگی*
303خسروسینایی اصفهانیسینما*
304مسعودشناساموسیقی 
305عبدالکاظمصادقاتجسمی 
306صدیقهصداقت سید آبادی-*
307محمدباقرصدرافرهنگی*
308غلامحسینصدری افشارفرهنگی*
309داریوشطلائیموسیقی 
310صادقعاشور پورنمایشی*
311فرحعدالت-*
312زنده یاد تقیعزیزنمایشی
313محمدحسینعطارچیانتجسمی 
314صادقفرج تبریزیتجسمی 
315داودفرشباف رواسانیتجسمی 
316رزالینقراپتیانسینما*
317مظفرقربان نژادنمایشی*
318مریمقویدل-*
319علی اکبرکرد بچهموسیقی 
320زنده یاد رضاکمال علوینمایشی 
321پرویزکیمیاوینمایشی*
322غلامعلیلطیفیتجسمی 
323ایرجمحمدیتجسمی*
324درویش رضامنظمیموسیقی
325مهین دختمیهننمایشی 
326سید احمدنجفینمایشی
327زینبنریمانی-*
328منوچهرنوح سرشتتجسمی 
329مصطفیهادوی سیاهبومیفرهنگی*
330یاورهمدانیفرهنگی*
331هارونکلیمی یشایائیسینما 
332خسرویکه شجاع زادهسینما 
333محمد جلیلرسولیتجسمی 
334سودابهاسماعیلی-*
335صفر علی اصغر زادهسینما 
336مهینافشان پورتجسمی 
337سکینهامامیتجسمی
338پریامیر حمزهنمایشی
339حمیده بانوانقا-*
340بهمنآذر فهیمیتجسمی*
341مهدیآذرسیناموسیقی 
342محمدعلیآزادی خواهفرهنگی*
343حسنآهنگرانتجسمی 
344غلامحسینبابایی نامیتجسمی*
345روضهبدل پاشین-*
346عباسعلیبراتی پورفرهنگی 
347بهمنبزرگی حسن کیاده-*
348نینیپانوسیان-*
349احمدپژمانسینما*
350ابراهیمپشت پناهتجسمی
351لهلوتاشچیان-*
352پرویزقلی زادهتجسمی 
353مهپاره اکبریتجسمی*
354راضیهتجارفرهنگی 
355زهراتگریان-*
356کلیم اللهتوحدیفرهنگی*
357اکبرکرمیسینما 
358علیرضاجاوید نیانمایشی*
359امیر هوشنگجزی زادهتجسمی 
360زنده یاد رضاجفاریتجسمی
361عبد الصمدحاج صمدیتجسمی 
362هادیحاجی آقاجانیتجسمی 
363تقیحجاریانتجسمی 
364عبدالرحیمحسن خان مکریموسیقی*
365ناصرحسن زرآبادیموسیقی
366شمس الدین ابوالوفاحسینیتجسمی 
367محمد باقرحکیم الهیتجسمی*
368محمدباقرحکیمی پور یزدیفرهنگی*
369محمد حسینحلیمیتجسمی
370رضاحیدرینمایشی
371فاطمهخلیلی-*
372رسولداناپورسنتی*
373اکبردلیری شمس آبادسنتی 
374علیرضاتجسمی 
375مهرانگیزرضا حسینی-*
376بهمنرضائی نامقیتجسمی 
377اصغررفیعی جمنمایشی 
378رحیمرفیعی منشموسیقی 
379غلامرضاروزی طلبتجسمی*
380علیرئیس شقاقیتجسمی
381محمد رضاسرشارفرهنگی*
382حسینسرورفرهنگی*
383فاطمهسید ناصریتجسمی 
384منیژهشاعرا-*
385عسگرشاهی زاده انزابیفرهنگی*
386سیدجلالشباهنگیتجسمی 
387پروانهشریفیان-*
388رضاشفیعیانموسیقی 
389اکبرصادقینمایشی 
390شوکتصادقی ابرز-*
391فریدونصدیقیتجسمی*
392مرتضی صفاریاننمایشی
393ابراهیمصفاییفرهنگی*
394اکبرصوتی کرمانیتجسمی*
395حمد الهطاعتی کواریومسینما 
396ساداتطاهایی میبدی-*
397حسنطاهری زادهنمایشی*
398قادرطهماسبیفرهنگی*
399روبنطهماسیانسموسیقی*
400ضیاءعباچی زادهتجسمی
401پروانهعبدالحسین زاده-*
402مسعودعربشاهیتجسمی*
403اکرمعزیزطائمهفرهنگی*
404محمد علیعلومیفرهنگی*
405میر محمودعلوی وحیدتجسمی
406محمد مهدیعلی محمدینمایشی 
407خسرو عمارلوئیتجسمی 
408محمد جوادغفور زادهفرهنگی*
409منوچهرغیوریموسیقی 
410اسمعیلفریبرز صالحنمایشی*
411امینفقیریفرهنگی*
412محمد مهدیفقیه منفردنمایشی
413سید محمدفقیهیتجسمی*
414سید احمدقائم مقامی دبیرالملکیسنتی 
415جلیلقریشی زادهفرهنگی*
416بهمنکرمی-*
417محمد باقر کریم پورسینما 
418کبریکریم زاده ثابت-*
419عزراکریمی-*
420فاطمهکریمی-*
421اسد الهکفافیسینما*
422لئونکهنتجسمی
423سید عبدالمجیدکیانی هندیموسیقی 
424عبد الهگلرد-*
425محمدگلستانه زادهموسیقی 
426مینوگوهر زاده-*
427اسمعلیلطفی آق گنبدموسیقی 
428داریوشلطیف پورنمایشی*
429محمودماهر النقشسنتی*
430محمد علیمجاهدیفرهنگی*
431فاطمهکریم نژاد طهرانی-*
432حسینمحجوبی اصیلتجسمی
433اسماعیلمحرابینمایشی
434اسماعیلمحمدینمایشی*
435عباسمستوفی الممالکیتجسمی 
436عباسمشهدی زادهتجسمی 
437رحیممعینی کرمانشاهیتجسمی*
438رجبعلیمعینیاننمایشی*
439محمد حسنمقضیتجسمی*
440سکینهملامحد-*
441زنده یاد غلام حسینملک عراقیتجسمی 
442غلامرضاملک عراقیتجسمی 
443بهراممنبتیتجسمی*
444ابوالحسنمیرزا علینمایشی
445بهمننصریموسیقی*
446علینعمتیموسیقی 
447بلقیسنورمحمدی دهکردیموسیقی*
448حسننیک نژادسینما 
449اسماعیلنیکبخت زاویهتجسمی 
450سیمین دختوحیدیفرهنگی*
451سید ناصرهاشم زادهنمایشی
452استرلانهرابیدیان-*
453محمدهژبر ابراهیمیتجسمی 
454زنده یاد مهر انگیزیاسمیتجسمی 
455عباسعلییحیویفرهنگی*
456ایرجیکه زارعتجسمی 
457علیقلم سیاهتجسمی 
458همایونسلیمیتجسمی*
459حجت الهکشفیتجسمی 
460ابراهیمحسین زاده مقبلی-
461ضیاء الدینخطیر-
462محمد رضا رحمانی لشگر-
463پروینمحبی-
464بهنازذاکریموسیقی
465علیاکبر پور سیاه اسطلخیموسیقی 
466حسناسکندریموسیقی
467رحیمهودینمایشی
468اصغرکاشی تراش اصفهانیتجسمی 
469محمد علیشیرکشسنتی 
470نصر الهناصح پورموسیقی*
471جلیلعندلیبیموسیقی 
472رحموکنصرتیموسیقی 
473رضابدر السماءنگارگری 
474محسندلجوسنتی 
475شاپورترابی گودرزیسنتی 
476محمد اسماعیلفضل فرهادیتجسمی 
477پرویزبهرامنمایشی 
478زنده یاد محمد علی ابر آویزفرهنگی 
479زنده یاد ذوالفقارعسگر پورموسیقی 
480زنده یاد علیجعفریان خوزستانیموسیقی 
481زنده یاد محمد علیترقی جاه-*
482زنده یاد محموداستاد محمدنمایشی 
483زنده یاد سید علی اکبررزم آرانمایشی 
484مرتضیشیخ احمد خمسهنمایشی*
485زنده یاد قلیچانوریموسیقی 
486زنده یاد داودجعفر زاده ایری سفلی- 
487زنده یاد جلیلشهنازموسیقی 
488زنده یاد احمدابراهیمیموسیقی 
489زنده یاد جوادذوالفقاری- 
490زنده یاد شاپورغریبنمایشی 
491زنده یاد احمداسفندیاریفرهنگی 
492زنده یاد فریدونحافظیموسیقی 
493زنده یاد عطااللهخانبلوکی- 
494زنده یاد محمد علیبهارلو- 
495زنده یاد میرزا آغهغوثی- 
496زنده یاد ابوالقاسممسعودی- 
497زنده یاد انوشیروانارجمندنمایشی 
498زنده یاد عبدالحسینپرتویتجسمی 
499زنده یاد حسینیوسف زمانینمایشی 
500زنده یاد اسماعیلارحام صدرنمایشی 
501زنده یاد مرتضیاحمدینمایشی 
502زنده یاد نورمحمددرپورموسیقی 
503زنده یاد احمدبیگدلیفرهنگی 
504زنده یاد غلامعلیپور عطاییموسیقی 
505اسفندیارقره باغیموسیقی 
506افلیاپرتوموسیقی 
507سید محمدمعصومتجسمی 
508بهروزکریمینمایشی 
509زهراسیف الهی طرق-*
510فرزانه منصوری تهرانی مقدمفرهنگی*
511نجابتجعفری-*
512فتحعلیمهرگان-*
513شهینصابر تهرانیفرهنگی*
514له لوطاشچیان-*
515عادلهعربیان-*
516ماریطاهری-*
517رفعت السادات حمیدی-*
518خدیجهصادقی پی-*
519شیوادوستانیفرهنگی*
520احمد پور رفیع عربانیتجسمی 
521حسینترابیسینما*
522حسنزاهدیسینما*
523مهر اعظمصادق شیرازیسینما 
524رشیدوطن دوستموسیقی 
525حسینخلج امیر حسینینمایشی 
526پروینکوثرینمایشی 
527عفت(آذر)هاشمیموسیقی 
528طاهریارویسیموسیقی
529حسنمردانهتجسمی*
530مهرزمانفخار منفردسنتی
531بیاضامیر عطاییسنتی
532فرمان مرادیموسیقی
533محمودمنفردسنتی*
534مهدیطوسیسنتی
535مصطفی غیاثسنتی
536احمد بهدادنیاسنتی*
537سید عباسروحانیسنتی
538یوسفپوریاسنتی
539صفرسامیسنتی
540مهدیشمس نیکنامموسیقی
541مهدیخاویان قدیانیسنتی
542غلامحسینشادی زرنقسنتی
543عشرتسیروسسنتی
544اله وردیافراشسنتی
545محمد هادیگلریز خاتمیسنتی
546قاسمعابدینموسیقی
547محمدناصری پورتجسمی
548محمد رسولمحمدی فردنمایشی
549عزیزشاهرخموسیقی
550محمد فرشیدابراهیمیاننمایشی
551محمد رضابامدادیانفرهنگی
552زنده یاد مصطفی کمال پورترابموسیقی
553-شیخ مهدیسنتی*
554حسینعلیغمخوار احمدیسنتی
555لطفعلیفیروزی فرسنتی
556علیرضارئیسیانسینما
557شهینعلیزادهنمایشی
558حمیدانگجیسینما
559محمد رضااصلانیسینما
560مرحوم محمدبیگلری پورموسیقی*
561محمدسلمانی ثمرینشعر
562زرخاتونعظیمی ایرندگانسنتی
563محسنآقانباتیسنتی
564محمدحمزه زادهنمایشی 
565حمیدمظفرینمایشی*
566منوچهرموغاریتجسمی 
567محمد باقرآقامیریتجسمی*
568نسرینناصحی تهرانیموسیقی
569بهیهخوشنویسانتجسمی
570آذرنوشصدر سالکموسیقی 
571محمد باقرضیاییتجسمی*
572سید غلامرضامیرمعنوی بیغرضنمایشی 
573اکبرساعتچیتجسمی
574حسینجعفری دارنجانینمایشی 
575علیفریدونیتجسمی 
576محسنکوهستانی نژادموسیقی 
577کریمبهمنینمایشی 
578نصرت الهزهدیموسیقی*
579علاءالدینقاسمیسنتی 
580سید حمیدساسانیتجسمی 
581ناصر جواهر پورتجسمی
582حجت اله اسدیتجسمی*
583غلامحسینمجلسی رودیموسیقی 
584هرمزهدایتنمایشی 
585علی محمدجعفری دارنجانینمایشی 
586علی اصغرمصور زادهنمایشی 
587محمداحمدی باغ ابریشمینمایشی 
588علی اکبرحاج قاسمسنتی 
589صادقاحمدیسنتی 
590بهمنآزمودهسنتی*
591سید کمالمیرطیبیسنتی
592بهمنکریمیانسینما
593احمدطالبی نژاد محمدیسینما 
594محمدنگینیسنتی 
595مرسلمحرمیسنتی 
596مرتضیفرهادیهسنتی 
597دلاورهاشم لوسنتی 
598محمد علیشیرازیفرهنگی
599محمدروشنفرهنگی*
600عبدالهاسکندریسینما 
601بیژنجباریسینما
602لطیفتقدیر آذرسنتی*
603زنده یاد ثریاحکمتسینما 
604زنده یاد حسنخواجه شیرانیسنتی
605محمد علیسارباننمایشی
606انوشنصرالله زاده ماسولهنمایشی
607مهین دختعظیماتجسمی
608ژرژپطرسیسینما
609انسیهشاه حسینیسینما
610رضامحمدیسینما
611اسداللهتابع منشسنتی 
612حبیب الهالهیاریسینما 
613خسرونعمتی روشنتجسمی 
614جمشیدسماواتیانتجسمی
615عبدالحیشماسینمایشی
616هماجدیکارنمایشی 
617احمدسپاسدارنمایشی 
618علی اصغراسکندرینمایشی
619زیدالهطلوعیموسیقی 
620داودجعفری امیدموسیقی 
621شهردادروحانیموسیقی*
622زنده یاد ابراهیمشریف زادهموسیقی
623عبدالخالقگلریز خاتمیسنتی
624محمد ابراهیمگلریز خاتمیسنتی
625حسنمشکین فام فردتجسمی 
626مجیدچیز فهم دانشمندیانتجسمی 
627علی اصغرتجویدیسنتی
628جعفرخواجه شیرانیسنتی
629کریمعارفیتجسمی
630طاهرشیخ الحکماییتجسمی 
631هاشممحققی فرسینما
632مرضیهبرومندسینما
633رضامیر هاشمیسینما 
634محمدموحدیان عطارتجسمی
635مهدیفروزنده شهرکیتجسمی 
636اکبرنیکان پورتجسمی 
637ابوترابخسروی سروستانیفرهنگی
638میثاقامیر فجرفرهنگی
639فاطمهراکعیفرهنگی
640محمد رضاتبریزیانسنتی 
641اردشیرمجرد تاکستانیسنتی*
642عبدالحمید نعمتیانسنتی
643منیژهآرمینتجسمی 
644غلامآقسنتی
645کاظمکلاهیسنتی 
646علی قلیامیر احمدیسنتی
647علیحاجیان پورسنتی
648نوروزرسولی قلعه جوقسنتی
649هوشنگرسامسنتی
650مهربی بیمبارکهسنتی
651شهنازخلیلی ایرندگانیسنتی
652فریدهتطهیری مقدمسنتی
653آلبرتکچویینمایشی
654آزیتالاچینینمایشی
655سید علی محمدشجاع جزایریتجسمی*
656سعیدصادقی قازانچاییتجسمی
657محمدبخشی نیای قاقازینمایشی
658تقیضرابیموسیقی
659ابوالفضلصادقی نژادموسیقی
660ابوالقاسمظهیر الدینیموسیقی
661علیرحیمیانموسیقی
662عیسیقلی پورموسیقی*
663عبدالخالقمصدقنمایشی 
664محمدکاسبیسینما
665ملک جهانخزاعیسینما
666محسنروشنسینما
667علیفرامرزیتجسمی 
668علی اصغرشاه زیدیموسیقی
669پروین بهمنیموسیقی 
670توراننیکجوموسیقی*
671سهرابمحمدیموسیقی
672اکبرمحمدیموسیقی
673ناصر هوشمند وزیریتجسمی
674جهانگیر الماسیسینما 
675محمد علیبنی اسدیتجسمی
676صفیهآقاجانینمایشی 
677حسینزندبافسینما 
678ویالت دهقانیسنتی
679علیمحمودیان جونقانیسنتی
680مهدیابراهیمیانسنتی
681محمددائم کارسنتی
682داداشمهرآوری سنتی
683زهرهبزرگمهریسنتی*
684محمد حسنمحبعلیسنتی
685اکرمنویدی یکتاسینما
686محمد تقیشاهرخسینما 
687یدالهصمدیسینما 
688مهدیمیرزاعلینمایشی*
689نادررجب پورنمایشی 
690محمد رحیمگلریز خاتمیسنتی
691علی عباس راحمی پور مقدمسنتی 
692رضاروحانی اصفهانیسنتی
693تانیاجوهریسینما*
694محمدرضاجعفری بهنامموسیقی
695آتشتقی پورسینما
696جوادافشین نژادسینما
697سیروس ابراهیم زادهسینما
698هرمزبرازنده کارسینما*
699داریوشفرهنگسینما
700نصرتنعمتی پرتویانسینما
701پرویزرستگارسینما
702حسندولت آبادیسینما*
703زهرهجهان پرورسینما
704سید مصطفیهجرتیسنتی*
705ابراهیمفلاحیسنتی*
706حسنتقویسنتی
707محمد هادیعتیقی مقدمسنتی
708محمدفلاح مرادسنتی*
709عباسکاشی تراش اصفهانیسنتی*
710اکبرپورشیرویسنتی
711امیرهمتیسنتی
712مهدیشاه محمدیانسنتی
713جعفرنجیبیسینما*
714کریمقربانی علاییتجسمی
715علیمقارن عسگرینیتجسمی
716سید رضاعالمیتجسمی
717زنده یاد نشانتانیکتجسمی*
718نادرقشقاییتجسمی*
719کیومرثقورچیانتجسمی
720حسین اسرافیلیفرهنگی*
721منصوراوجیفرهنگی*
722امینفقیریفرهنگی*
723علیرضازرین دستسینمایی 
724محمد رضاهنرمندسینمایی*
725واروژکریم مسیحیسینمایی*
726مهدینجار پیشهسینمایی 
727عبدالهاسفندیاریسینمایی*
728اصغرآبگونسینمایی*
729ابوالحسنداودیسینمایی*
730بیژنمحتشمسینمایی*
731فرشتهطائر پورسینمایی*